Вільний форум міста Калушa

Please login or register.

Увійти
Розширений пошук  

Форуму:

12 років 7 місяців 24 дні

Автор Тема: Так чому ж все ж таки КАЛУШ?  (Прочитано 30934 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

yurko

 • Адміністратор
 • *
 • Карма +1203/-13
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 25815
 • Останні відвідини:
  Сьогодні в 17:54:41

  Звідки: Чорновола-Шахтарська-Леніна-Салінарна-Пілсудського
Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #20 : 04 Жовтня 2009, 22:53:32 »

Там буде не більше від того що я написав мабуть і на жаль. Все не доберуся до знайомого, що має мати ту книжку.  :-[
Записаний
... руϟϟкій мір ...  Cпочатку приходить російська культура, російська мова, а вже за ними – російські війська!

syddia

 • Ветеран
 • *****
 • Карма +369/-0
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 2160
 • Останні відвідини:
  17 Вересня 2017, 21:38:01

Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #21 : 12 Жовтня 2009, 15:46:20 »

Народ, даруйте за часткову неграмотність, але уточніть мені як правильно буде "на території міста Калуша" чи "на території міста Калуш"? :unknow І взагалі чи відмінюється назва нашого міста? :) То треба мені по роботі, а тут деякі нявні документи на руках мають різнобій. :(
Записаний

yurko

 • Адміністратор
 • *
 • Карма +1203/-13
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 25815
 • Останні відвідини:
  Сьогодні в 17:54:41

  Звідки: Чорновола-Шахтарська-Леніна-Салінарна-Пілсудського
Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #22 : 12 Жовтня 2009, 16:00:56 »

Відміняється, принаймні українською.
Записаний
... руϟϟкій мір ...  Cпочатку приходить російська культура, російська мова, а вже за ними – російські війська!

romashkin

 • Admin
 • *
 • Карма +730/-5
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 5523
 • Останні відвідини:
  Сьогодні в 17:24:33

  Звідки: пр. Л.Українки
Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #23 : 12 Жовтня 2009, 16:02:16 »

Читай тут.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/All/herald/2008-05/a10-n5.pdf - Топоніми
Приховано: Показати
Топоніми об’єднують різні класи назв гео-
графічних об’єктів — населених пунктів (ой-
коніми), річок, потоків (гідроніми), вулиць,
проспектів (урбаноніми) тощо. У сфері функ-
ціонування цієї групи власних назв теж чи-
мало відхилень від норми, що не сприяє під-
вищенню рівня культури мови й загалом
культури держави. Звернімо увагу на такі
проблемні аспекти: відмінювання і право-
пис власних географічних назв; творення
відтопонімних прикметників; переймену-
вання власних географічних назв.
В українському топоніміконі виділяє-
ться група складних назв поселень на зра-
зок Кам’янець-Подільський, Рава-Руська. У
засобах масової інформації натрапляємо на неправильні форми відмінювання таких
назв, наприклад: Кам’янець-Подільського,
Рава-Руської. Однак, згідно з нормами чин-
ного українського правопису, географічні
назви, що складаються з іменника та при-
кметника чи прикметника та іменника, від-
мінюються в обох частинах [14: 120]. Отже,
правильно потрібно відмінювати Кам’янця-
Подільського, Рави-Руської і т. д.
В українському топонімному просторі
функціонують назви, для означення яких
часто використовуємо номенклатурні слова
на зразок місто, село, річка та ін., наприклад:
місто Київ, річка Дніпро, село Мар’янівка.
Відмінюючи такі словосполучення, мовець
часто опиняється перед дилемою: як пра-
вильно: на річці Дніпро чи на річці Дніпрі, у
селі Мар’янівка чи в селі Мар’янівці, у місті
Київ чи в місті Києві? Мовна практика за-
свідчує узгодження форми місцевого від-
мінка загальної назви з місцевим відмін-
ком власної. Однак таке узгодження стосу-
ється не всіх номенів. Воно прийнятне для
широковживаних апелятивів, як-от місто,
село, річка, але невластиве для острів, пів-
острів, станція та ін. На думку Л.К. Грау-
діної, це зумовлено тим, що для назв час-
товживаних топооб’єктів ризик спотвори-
ти вихідну форму топоніма під час відмі-
нювання незначний, а для назв невеликих
поселень, гір тощо (рідковживаних) власну
назву слід, очевидно, подавати у формі на-
зивного відмінка при непрямому відмінко-
ві загальної назви [5: 135].
Привертають увагу також прикметни-
ки із суф. -ськ-, утворені від певних топо-
німів, основа яких закінчується на приго-
лосні г, ж, з; к, ч, ц; х, ш, с. У результаті
такого поєднання з’являються нормативні
звукосполучення -зьк-, -цьк-, -ськ-. Ура-
ховуючи сказане, написання прикметників
збаражський, кременчукський не відповідає
нормам української орфографії.
Мовленнєва ситуація часто вимагає від
мовців утворити від певного ойконіма (на-
зви поселення) відповідні прикметники із
суф. -ськ-. У таких випадках треба, очевид-
но, керуватися сформованими мовними
правилами й усталеними традиціями. До
послуг користувача сьогодні «Словник від-
топонімних прикметників і назв жителів
України» В.О. Горпинича, який зауважує,
що пропонована праця є першою спробою
лексикографічного впорядкування цієї над-
звичайно актуальної лексики [3: 6]. В іншій
своїй праці згаданий дослідник зазначає,
що для творення відтопонімних прикмет-
ників в українській мові вживається 11 су-
фіксів: -ськ-ий, -іськ-ий, -анськ-ий, -енськ-
ий, -инськ-ий, -ецьк-ий, -ицьк-ий, -ейськ-
ий, -овецьк-ий, -анецьк-ий, -инецьк-ий.
Оскільки їхні значення подібні, то кожен
може взаємодіяти з топонімами будь-якої
структури [4: 3]. У цьому, напевно, й поля-
гає причина творення від топонімів однієї
структури різних відтопонімних прикмет-
ників, наприклад: Бабинці — бабинецький;
Корсунці — корсунський, що збігається з
прикметником, похідним від назви м. Кор-
сунь; Беримівці — беримівський; Біївці — бі-
ївський; Семаківці — семаківський, але Біль-
шівці — більшовецький, Братківці — брат-
ковецький; Вільне (Закарпатська обл.) —
вільнівський, а Вільне (Дніпропетровська
обл.) — вільнянський; Горбачі — горбачів-
ський, проте Локачі — локацький; Розтоки
(Чернівецька обл.) — розтоцький, однак
Розтоки (Івано-Франківська обл.) — роз-
токівський [3: 20, 23, 29, 51, 85, 161, 185,
282, 291] тощо. На нашу думку, низка наве-
дених ад’єктонімів є штучною, хоч і вже
узвичаєною, тобто такою, що не ґрунтуєть-
ся на відповідних мовних закономірностях.
Так, наприклад, від ойконімів Горбачі, Роз-
токи закономірно очікувати прикметників
горбацький і розтоцький, на що вказують
фонетичні зміни на межі основи з приголо-
сними к, ч і суф. -ськ-, а від Беримівці, Біїв-
ці більш фонетично обґрунтованими вида-
ються похідні беримовецький і бієвецький, які спираються на закон закритого / від-
критого складу й чергування о, е з нулем
звука. Можливим шляхом виходу з цієї не-
однозначної ситуації є кодифікація саме
мовно обґрунтованих похідних форм і дещо
більша увага до історичного принципу пра-
вопису [17: 24-26].
Одним із дошкульних питань топонімі-
ки залишається сьогодні питання про пе-
рейменування назв поселень або так зва-
них малих топооб’єктів у межах населеного
пункту. Цей процес особливо актуалізував-
ся з часу здобуття Україною державної не-
залежності після тривалого її перебування
в складі інших держав. Ішлося про усунен-
ня з топонімного простору України слідів
колишньої політичної та культурно-мовної
залежності, що найбільш відчутно прояви-
лася після Другої світової війни, коли «вся
Україна стала однією із соціалістичних рес-
публік Радянського Союзу, і процес онім-
ної номінації повністю підпорядковувався
вимогам марксистсько-ленінської ідеоло-
гії. Там, де тільки було можливо, реалізо-
вувалася установка на увічнення комуніс-
тичних ідеалів, партійних лідерів і героїв
соціалістичної держави» [10: 520]. Дослід-
ники слушно відзначають, що найбільшою
мірою цей процес охопив сферу урбаноні-
мії (урбанóнім — різновид топоніма; влас-
на назва будь-якого топографічного об’єкта
в межах міста [11: 154]), щоправда, з різ-
кою відмінністю між західним і південно-
східним регіонами нашої країни. «...У про-
цесі перейменування вулиць, проспектів,
площ і т. ін. [на заході України. — С.В.],
крім відновлення попередніх назв, стали
досить широко використовуватись імена,
пов’язані з вітчизняною історією та куль-
турою... У містах південно-східного регіо-
ну процеси перейменування відбувалися
досить повільно. Центральні вулиці й пло-
щі або й уся урбаноніміка [точніше урбано-
німія; урбанонíміка — підрозділ топонімії,
що вивчає урбаноніми. — С.В.] більшості
міст регіону й досі лишається під назвами
ім. Леніна, Карла Маркса, Рози Люксем-
бург, Радянська тощо» [13: 166]. Проте й
сьогодні в західноукраїнських областях, де
спостережено вищий рівень національної
свідомості, порівняно зі східними й півден-
ними, також трапляються не те що вузько-
ідеологічні назви вулиць, площ, але й назви
населених пунктів, наприклад: селище Жов-
тневе (м. Нововолинськ Волинської обл.),
с. Радянське (Кременецький р-н Тернопіль-
ської обл.). Критерієм об’єктивності й по-
літичної незаангажованості в розв’язанні
цієї проблеми мало б стати розуміння того,
що кожна назва — це закодована в слові іс-
торія, своєрідний пам’ятник нашій минув-
шині й нашим предкам, адже зі зруйнуван-
ням імені зникає значний пласт культури
[15: 100]. Отже, вирішальну роль в оцінен-
ні процесу перейменування відіграє все-
таки позамовний чинник — світоглядний,
культурний, громадянський, патріотич-
ний, оскільки людям не байдуже, як назва-
ні вулиці, на яких вони мешкають. На дум-
ку М.В. Горбаневського, процедура найме-
нування і перейменування об’єктів у межах
міста має ґрунтуватися на науковій осно-
ві, тобто на висновках учених-лінгвістів,
істориків, географів [2: 46]. Інакше кажу-
чи, ревізувати слід не всі немилозвучні
або, на чиюсь думку, «застарілі» урбано-
німи, оскільки значна частина назв площ,
вулиць, бульварів, провулків історична за
своєю суттю й неповторна. Крім того, такі
назви часто відбивають слова, які вийшли
з активного вжитку сучасної мови. Пере-
глянути, очевидно, варто лише ті назви,
які, відкинувши попередні, закріпилися в
свідомості населення як вузькоідеологічні.
Разом із тим сьогодні на порядку денному
постає проблема вибору нових географіч-
них назв для тих чи інших топооб’єктів у
межах міста (площі, станції метро тощо).
У цій ситуації слід опиратися на глибо-
ке вивчення місцевої історії, суспільні й
ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2008, № 5 59
культурні традиції, здоровий глузд, а та-
кож мовну компетентність, не забуваючи
при цьому про різноетнічний склад насе-
лення багатьох регіонів [16: 70-72].
Записаний

bornslippy

 • Ветеран
 • *****
 • Карма +561/-2
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 4418
 • Самса Тандирная
 • Останні відвідини:
  30 Липня 2017, 19:43:46

  Звідки: Kalush Acid City
Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #24 : 15 Жовтня 2009, 19:04:49 »

а хто знає як польською звучить Калуш? Тобто як вимовляється?
Записаний
Прохання коли звертаєтесь до мене "ви", "вас" ,тощо не пишіть з великої букви. Вважаю це дрібним підлабузництвом. і поганим тоном.

Оксана

 • Новачoк
 • Карма +3/-0
 • Offline Offline
 • Стать: Жіноча
 • Повідомлень: 3
 • Останні відвідини:
  26 Липня 2011, 23:25:31

  Звідки: Чорновола
Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #25 : 11 Грудня 2009, 22:33:40 »

Привіт. Я щойно зареєструвалась, і це перша тема, яку я переглянула. У мене є книжка п.Когута...так собі книжечка...Хоча декілька фото з книжки не бачила раніше.Та й на презентації книжки побувала. Враження від презентації - не найкращі, бо як завжди буває, хотів автор, щоб було якнайкраще, а вийшло - як завжди.Мені було незручно слухати критику на його адресу.... бо як не крути - зробив чоловік добру справу (навіть, якщо і використав чуть-чуть чужі матеріали).
Записаний

лесик

 • Старожил
 • ****
 • Карма +120/-0
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 280
 • Перемога або смерть
 • Останні відвідини:
  06 Грудня 2019, 23:37:53

Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #26 : 15 Грудня 2009, 13:22:54 »

а хто знає як польською звучить Калуш? Тобто як вимовляється?
bornslippy

пишеться так KALUSZ, а вимовляється як звично Калуш
Записаний
Терпи, терпець тебе шліфує

bornslippy

 • Ветеран
 • *****
 • Карма +561/-2
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 4418
 • Самса Тандирная
 • Останні відвідини:
  30 Липня 2017, 19:43:46

  Звідки: Kalush Acid City
Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #27 : 15 Грудня 2009, 22:10:03 »

просто мені здавалось що поляки говорять Калуж. Типу їду до Калужа. Тоді б була логіка у походженні від калюжі?!
Записаний
Прохання коли звертаєтесь до мене "ви", "вас" ,тощо не пишіть з великої букви. Вважаю це дрібним підлабузництвом. і поганим тоном.

TRITONOS

 • Вісник благих новин
 • *
 • Карма +600/-8
 • Offline Offline
 • Повідомлень: 943
 • Останні відвідини:
  Сьогодні в 06:41:31

Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #28 : 16 Грудня 2012, 19:57:45 »

Прошу дати коментар до цитати з одного реферату. Тут дане число першої згадки про Калуш значно раніше всім відомої:"Уперше Калуш згадується в літопису під 1241 р.: князь Данило Галицький, почувши про наближення татар і бажаючи зміцнити свої землі, “їхав до Бакоти і Каліуша”."
Відповідь від: 16 Грудня 2012, 19:49:24
Чому цю дату не взяли за основну?
Записаний

yurko

 • Адміністратор
 • *
 • Карма +1203/-13
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 25815
 • Останні відвідини:
  Сьогодні в 17:54:41

  Звідки: Чорновола-Шахтарська-Леніна-Салінарна-Пілсудського
Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #29 : 17 Грудня 2012, 09:41:40 »

Тому, що вирішили (історики), що у тій цитаті йшлося не про Калуш,
 
Цитувати (вибране)
У Галицько-Волинському літописі йдеться не про наш прикарпатський Калуш, а про Каліус на Поділлі. В самому літописі іде мова про напрям шляху Данила Романовича в сторону Пониззя, як тоді називали Поділля, де й були два найбільші подільські гради — Бакота і Каліус.
Відповідь від: 17 Грудня 2012, 09:31:18
Тут про Каліус
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Magisterium/Archeolog/2003_11/15_mayarchak_sp.pdf

Якби у той час Калуш був дійсно великим містом, то десь дані про нього мусили б випливти.
Хоча той же Каліус згадується чи не лише один раз.
Якщо колись археологи у нас щось накопають, то можливо і змінять думку про минуле Калуша. Але саме ця цитата з літопису мабуть точно не про Калуш.
Записаний
... руϟϟкій мір ...  Cпочатку приходить російська культура, російська мова, а вже за ними – російські війська!

bornslippy

 • Ветеран
 • *****
 • Карма +561/-2
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 4418
 • Самса Тандирная
 • Останні відвідини:
  30 Липня 2017, 19:43:46

  Звідки: Kalush Acid City
Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #30 : 17 Грудня 2012, 09:53:37 »

Якщо колись археологи у нас щось накопають
мабуть це буде не скоро. може б ми літом організувались в археологічну групу?!
Записаний
Прохання коли звертаєтесь до мене "ви", "вас" ,тощо не пишіть з великої букви. Вважаю це дрібним підлабузництвом. і поганим тоном.

yurko

 • Адміністратор
 • *
 • Карма +1203/-13
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 25815
 • Останні відвідини:
  Сьогодні в 17:54:41

  Звідки: Чорновола-Шахтарська-Леніна-Салінарна-Пілсудського
Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #31 : 17 Грудня 2012, 10:14:35 »

У нас на форумі є копачі. Правда це все незаконно ;)
Записаний
... руϟϟкій мір ...  Cпочатку приходить російська культура, російська мова, а вже за ними – російські війська!

bornslippy

 • Ветеран
 • *****
 • Карма +561/-2
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 4418
 • Самса Тандирная
 • Останні відвідини:
  30 Липня 2017, 19:43:46

  Звідки: Kalush Acid City
Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #32 : 17 Грудня 2012, 10:21:31 »

мене цікавлять не заробітки а історія
Записаний
Прохання коли звертаєтесь до мене "ви", "вас" ,тощо не пишіть з великої букви. Вважаю це дрібним підлабузництвом. і поганим тоном.

yurko

 • Адміністратор
 • *
 • Карма +1203/-13
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 25815
 • Останні відвідини:
  Сьогодні в 17:54:41

  Звідки: Чорновола-Шахтарська-Леніна-Салінарна-Пілсудського
Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #33 : 17 Грудня 2012, 10:37:56 »

Так. Мені таке підходить, а міліції ні  :=)

Проблема у тому, що ми з Тобою правильно копати не вміємо, а ті що на папері вміють - не хочуть!
І хто зна чи захочуть колись.  :(
Записаний
... руϟϟкій мір ...  Cпочатку приходить російська культура, російська мова, а вже за ними – російські війська!

bornslippy

 • Ветеран
 • *****
 • Карма +561/-2
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 4418
 • Самса Тандирная
 • Останні відвідини:
  30 Липня 2017, 19:43:46

  Звідки: Kalush Acid City
Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #34 : 17 Грудня 2012, 11:06:31 »

І хто зна чи захочуть колись. 
мдя надії на те що ще є альтруїсти мало.
Записаний
Прохання коли звертаєтесь до мене "ви", "вас" ,тощо не пишіть з великої букви. Вважаю це дрібним підлабузництвом. і поганим тоном.

yurko

 • Адміністратор
 • *
 • Карма +1203/-13
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 25815
 • Останні відвідини:
  Сьогодні в 17:54:41

  Звідки: Чорновола-Шахтарська-Леніна-Салінарна-Пілсудського
Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #35 : 17 Грудня 2012, 11:10:08 »

Мені от наприклад цікаво було б знати, що було на території першої школи. На тому плато.
Ну але не будеш же там асфальт довбати  :-[
Записаний
... руϟϟкій мір ...  Cпочатку приходить російська культура, російська мова, а вже за ними – російські війська!

bornslippy

 • Ветеран
 • *****
 • Карма +561/-2
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 4418
 • Самса Тандирная
 • Останні відвідини:
  30 Липня 2017, 19:43:46

  Звідки: Kalush Acid City
Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #36 : 17 Грудня 2012, 11:14:42 »

та чого в садах можна було б рити. мене більше цікавить територія старого калійного і навколо. звідки починався Калуш
Записаний
Прохання коли звертаєтесь до мене "ви", "вас" ,тощо не пишіть з великої букви. Вважаю це дрібним підлабузництвом. і поганим тоном.

yurko

 • Адміністратор
 • *
 • Карма +1203/-13
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 25815
 • Останні відвідини:
  Сьогодні в 17:54:41

  Звідки: Чорновола-Шахтарська-Леніна-Салінарна-Пілсудського
Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #37 : 17 Грудня 2012, 11:28:42 »

Ну швидше навколо.
Там під горою і над рікою.
Думаю Ти маєш рацію. Там мають бути якісь залишки. Можливо навіть дуже старих часів.

Але штука в тому, що дві могили вже було знайдено у самісінькому центрі і на "пагорбі слави".
Тобто сіль сіллю, ріка рікою, а люди жили на вершинах пагорбів вже у прадавні часи.
Чи то ховалися від чийогось нападу, чи то ближче до лісу там було (а отже і до дичини).
То не ясно.
Але у княжу добу, добу нападів татар, мусили бути укріплення. І ті укріплення як на мене мали бути саме на території між школою і кульком.

Ще одне питання.

Я був у Зальцбургу і бачив, які шалені гроші давала сіль. Це видно по архітектурі.

Таке враження, що калуські гроші хтось роздерибанив, як "золото партії"  :=)
Відповідь від: 17 Грудня 2012, 11:27:23
У часи, коли сіль була чи не на вагу золота, наші люди сиділи голодні, а будувалися цілком інші міста.
Записаний
... руϟϟкій мір ...  Cпочатку приходить російська культура, російська мова, а вже за ними – російські війська!

bornslippy

 • Ветеран
 • *****
 • Карма +561/-2
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 4418
 • Самса Тандирная
 • Останні відвідини:
  30 Липня 2017, 19:43:46

  Звідки: Kalush Acid City
Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #38 : 17 Грудня 2012, 12:56:33 »

ну Калуш був єврейським містом :=)
Записаний
Прохання коли звертаєтесь до мене "ви", "вас" ,тощо не пишіть з великої букви. Вважаю це дрібним підлабузництвом. і поганим тоном.

yurko

 • Адміністратор
 • *
 • Карма +1203/-13
 • Offline Offline
 • Стать: Чоловіча
 • Повідомлень: 25815
 • Останні відвідини:
  Сьогодні в 17:54:41

  Звідки: Чорновола-Шахтарська-Леніна-Салінарна-Пілсудського
Так чому ж все ж таки КАЛУШ?
« Прочитано #39 : 17 Грудня 2012, 13:16:20 »

був.
Але десь аж з 16 ст.

Сіль же добували з незапам'ятних часів
Записаний
... руϟϟкій мір ...  Cпочатку приходить російська культура, російська мова, а вже за ними – російські війська!